BENEFIA Ubezpieczenia Sp. z o.o.

NIP
5272388038
REGON
015244360
Wpis do rejestru
KRS:134027, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Zakres działalności (grupy, na które zakład ma licencje)
Działalność ubezpieczeniowa bezpośrednia i reasekuracyjna w zakresie działu II – pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe, w grupach 1-3, 7-10 oraz 13-18.
Wielkość kapitału zakładowego
6 390 000,00 zł
Właściciel
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group