UBEZPIECZENIE CASCO POJAZDÓW LĄDOWYCH – AUTOCASCO (AC)

Ubezpieczenie AC chroni interes majątkowy ubezpieczonego w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu i ewentualnie elementów jego wyposażenia (w zależności od zakresu ubezpieczenia).

Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczamy pojazdy podlegające rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym, których okres eksploatacji nie przekracza 15 lat.

Okres ubezpieczenia
Umowę ubezpieczenia AC zawiera się na okres 12 miesięcy.

Zakres terytorialny
Ubezpieczenie AC obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium wszystkich krajów Europy, a także Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu. Na terytorium Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy ubezpieczenie nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu.

Suma ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu z dnia zawarcia umowy.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 1 sierpnia 2018

Pobierz:

OWU AC PAKIET DEALERSKI

OWU AC PAKIET PERFECT

OWU AC PROGRAM SERWIS

Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące do 31 lipca 2018

 

Pobierz: 
OWU AC PAKIET DEALERSKI
OWU AC PAKIET PERFECT
OWU AC PROGRAM SERWIS
Tabela do OWU AC PAKIET DEALERSKI_ ANEKS
Tabela do OWU AC PAKIET PERFECT_ ANEKS
Tabela do OWU AC PROGRAM SERWIS_ ANEKS