UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZA POJAZDU MECHANICZNEGO

Jest to dodatkowe ubezpieczenie do polisy OC, które zwiększa zakres terytorialny polisy OC na kraje należące do systemu ZIELONEJ KARTY.

Mając ZIELONĄ KARTĘ nie ma potrzeby zakupu dodatkowych ubezpieczeń OC (tzw. granicznych) przy wjeździe samochodem na terytorium tych krajów. ZIELONA KARTA jest wydawana tylko ubezpieczającym, którzy w COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group mają zawartą umowę ubezpieczenia co najmniej w zakresie OC.

Pobierz:
OWU ZK
Tabela do OWU ZK ANEKS